برگزاری جلسه تربیتی ویژه پایه اول دوم و سوم  
 
  برگزاری جلسه تربیتی  
 
   
 
  پایه پیش اول و دوم  
 
  پایه پنجم و ششم  
 
   
 
  نمایشگاه دستاوردهای کلاس های تابستانی  
 
  اولین جلسه اولیا و مربیان پایه ششم   
 
  اولین جلسه اولیا و مربیان پایه چهارم  
 
   
 
   
 
  برگزاری جلسه تربیتی ویژه پایه چهارم پنجم و ششم  
 
  پایه سوم و چهارم  
 
   
 
   
 
  اولین جلسه اولیا و مربیان پایه پنجم