برگزاری جلسه تربیتی ویژه پایه اول دوم و سوم
 
     
   
برگزاری جلسه تربیتی
 
     
   
     
 
   
پایه پیش اول و دوم
     
 
   
پایه پنجم و ششم
     
 
   
     
 
   
نمایشگاه دستاوردهای کلاس های تابستانی
     
 
   
اولین جلسه اولیا و مربیان پایه ششم 
     
 
   
اولین جلسه اولیا و مربیان پایه چهارم
     
 
   
     
 
   
     
 
   
برگزاری جلسه تربیتی ویژه پایه چهارم پنجم و ششم
 
     
   
پایه سوم و چهارم
 
     
   
 
     
   
 
     
   
اولین جلسه اولیا و مربیان پایه پنجم