تکالیف زبان انگیسی پایه ششم
 
تکالیف زبان خانم توفیقی:
تکالیف زبان خانم بناری: 
تکالیف زبان خانم اصلاحی:
تکالیف زبان خانم راد: 
تکالیف زبان خانم ملکی: 
 
     
 
     
تکالیف پایه ششم: روز شنبه
 
97/06/31
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه ششم: روز یکشنبه 
 
97/07/01
 
مطالعات اجتماعی: برای کلاس 6/1: مطالعه درس یک
  6/2و6/3: مطالعه درس یک تا جایی که درس داده شده است.
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه ششم: روز دوشنبه  
 
97/07/02
ریاضی
کلیه دانش آموزان پایه ششم : جزوه تابستانه را همراه داشته باشید. در سال تحصیلی جاری دو روش برای انجام تمرین های کتاب پیشنهاد می شود. 
1. استفاده از دفتر و نوشتن صورت سئوال و پاسخ 
2. سیمی کردن کتاب و گذاشتن کاغذ بین هر دو صفحه کتاب 
هر کدام از روش های فوق مورد تایید است. 
هدیه : از درس سوم سوال طراحی شود.
علوم: شنبه هفته ی آینده دانش آموزان براساس تقسیم وظایفی که سرگروه ها انجام داده اند وسایل مربوط به آزمایش  فصل اول کتاب را همراه خود می آورند.
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه ششم : روز سه شنبه  
 
97/07/03
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه ششم : روز چهارشنبه 
 
97/07/04
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش زبان انگیسی پایه ششم
 
زبان خانم راد:
 زبان خانم اصلاحی:
زبان خانم ملکی:
 زبان خانم توفیقی:
زبان خانم بناری:
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز شنبه
 
97/06/31
 
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز یکشنبه 
 
 
97/07/01
 
مطالعات اجتماعی: معارفه و توضیح برنامه کاری در سال جاری ، بیان قوانین و مقررات کلاس و تدریس درس یک
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز دو شنبه 
 
97/07/02
ریاضی : مرور  و  تدریس دو صفحه نخست کتاب درسی 
جزوه ریاضی تابستانه: ریاضی ششم.pdf
تفکر و پژوهش : صفحات 1و 2 کتاب تدریس شد. 
 
علوم: تبریک سال جدید تحصیلی، گروه بندی دانش آموزان ، تقسیم وظایف توسط سرگروه ها جهت آزمایش فصل اول کتاب برای شنبه هفته آینده ، نمایش فیلم فعالیت های دانش آموزان ششم سال گذشته در کلاس 6/1 و 6/2 (در کلاس 6/3 هفته ی آینده فیلم نمایش داده می شود)، برگه هایی به دانش آموزان داده شد تا خواسته های خود را از دبیر علوم امسال بنویسند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز سه شنبه 
 
97/07/03
 
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز چهارشنبه
 
97/07/04