تکالیف پایه ششم : روز شنبه 97/02/29
علوم: 
 
 
تکالیف پایه ششم: روز یکشنبه 97/02/30
ریاضی :
ادبیات:
اجتماعی :
 
تکالیف پایه ششم : روز دوشنبه  97/02/31
ادبیات: 
ریاضی :
علوم:
 
تکالیف پایه ششم: روز سه شنبه  97/03/01
هديه هاي آسمان:
ادبیات: 
تفکر و پژوهش:
 
تکالیف پایه ششم :روز چهارشنبه 97/03/02
ریاضی :
ادبیات فارسی: 
 
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز شنبه 97/02/29
علوم:
 
 
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز یکشنبه 97/02/30
ریاضی :
اجتماعی :
 
 
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز دوشنبه 97/02/31
ادبیات: 
ریاضی : 
علوم:
 
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز سه شنبه 97/03/01
هديه هاي آسمان:
ادبیات:
تفکر و پژوهش:
 
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز چهارشنبه 97/03/02
ریاضی :
ادبیات فارسی: