تکالیف پایه ششم: روز شنبه
 
97/09/17
علوم تجربی: المپیاد علوم فردا از فصل 1 و 2و 3  خواهد بود. لطفا سوالات مروری بر آموخته های این 3 فصل را مطالعه کنید. روی مباحث متغیرها و تفسیر نمودارها، حل مسائل ریاضی تولید کاغذ و رابطه آن با قطع درختان و تفاوت اسید ها و بازها(غیراسیدها) بیشتر مطالعه کنید.
روز دوشنبه فلش به همراه داشته باشید
دانش آموزانی که ماکت خود را نساخته اند دوشنبه آخرین مهلت ارائه کار می باشد
در زیر درسنامه فصل 1 و 3 یک بار دیگر قرار داده شده است همچنین نمونه سوالات تستی
در زیر یک نمونه سوالات تستی جدید قرار داده شده است.
 
 
ریاضی : کلاس 6/1 فعالیت صفحه 50 و کاردرکلاس بالای صفحه مطابق نمونه های حل شده در کلاس لطفا حل شود. 
کلاس 6/2  فعالیت صفحه 50 حل شود. 
کلاس 6/3 : فعالیت صفحه 50 حل شود. 
هدیه: 10/10 امتحان ترم ازدرس 1 تاپایان درس 10
قرآن: 4دی امتحان ترم تاپایان ص 60لغت تا آخر حرف لام (آیت الکرسی و سوره قدر)
 
     
   
تکالیف پایه ششم: روز یکشنبه 
 
97/9/18
ریاضی : 6/1  و 6/2 : تمرین صفحه 51 و صفحه 55 حل شود.
     
   
تکالیف پایه ششم: روز دوشنبه  
 
97/09/19
علوم: طبق آنچه که مطرح شد فصل5 کتاب با عنوان زمین پویا به شیوه ی آموزش معکوس تدریس خواهد شد لازم است دانش آموزان عزیز فایل های زیر را به ترتیب مطالعه کرده و در نهایت پس ازیادگیری مباحث فصل5 مروری بر آموخته های آن را حل نمایند.( لطفا فایل ها را به ترتیب شماره گذاری ببینید) برای کم تر کردن حجم ، فایل ها به صورت زیپ شده می باشدکه بایستی ابتدا برای دیدن آن ها از حالت زیپ خارج شود.
3. rar     
4.rar  
5.rar  
 
     
   
تکالیف پایه ششم : روز سه شنبه  
 
97/09/20
تفکر و پژوهش : کلاس 6/3 انجام کارگروهی تعیین شده . 
مرور سوالات گذشته .(6/1 و 6/3 )
     
   
تکالیف پایه ششم : روز چهارشنبه 
 
97/09/21
تفکر وپژوهش : مرور سوالات. کلاس 6/2
ریاضی : کلاس های 6/1  و 6/2  و 6/3 تمامی تمرین های کتاب اعم از کاردرکلاس و فعالیت های کلاسی و تمرین ها تا پایان صفحه 55 حل شده باشد . به جز تمرین هایی که در کلاس مشخص کرده ایم که می توانید در کتاب بنویسید  سایر تمرین ها باید در برگه ای که در کتاب چسبانیده اید و یا در دفتر حل شود.  روز شنبه کتاب ها و دفترها  چک شده و  به  آیتم مرتب نویسی نمره ترم داده می شود. 
     
   
تکالیف  پایه ششم روز شنبه 
 
 
97/09/24
شنبه:
 
علوم: برای روز دوشنبه  فصل4 و 5 خوب مطالعه شود
 
مطالعات اجتماعی: مطالعه  از درس 1تا اخر درس 8 (دوره )جهت آمادگی برای آزمون پایان ترم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
تکالیف  پایه ششم روز یکشنبه
 
97/09/25
ریاضی :  کلاس 6/2 و 6/1 تمرین صفحه 59 کتاب درسی در دفتر ریاضی یا در برگه ای که در کتاب چسبانیده اید حل شود.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
تکالیف  پایه ششم روز دوشنبه 
 
 
97/09/26
 
 
     
   
تکالیف  پایه ششم روزسه شنبه
 
97/09/27 
تفکر و پژوهش : مرور سوالات و انجام تحقیق داده شده .  کلاس های 6/1 و 6/3. 
 
 
 
 
     
   
تکالیف  پایه ششم روز دو شنبه 
 
97/09/28