تکالیف پایه ششم: روز شنبه  
98/01/31
 
 
 
  تکالیف پایه ششم: روز یکشنبه   
98/02/01
 
 
 
 
  تکالیف پایه ششم: روز دوشنبه    
98/02/02
 
 
 
  تکالیف پایه ششم : روز سه شنبه    
98/02/03
 
 
  تکالیف پایه ششم : روز چهارشنبه   
98/02/04
 
 
 
  تکالیف  پایه ششم روز چهارشنبه   
98/01/28
 
 
  تکالیف  پایه ششم روز  شنبه   
98/01/24
علوم:
درسنامه فصلs2.pdf  12
 
  تکالیف  پایه ششم روز یکشنبه  
98/01/25
 
 
  تکالیف  پایه ششم روز دوشنبه   
98/01/26
 
 
 
  تکالیف  پایه ششم روز سه شنبه  
98/01/27
تفکر و پژوهش : مرور سوالات بخش سوم و تپه ی کوچک جهت پرسش کلاسی و تکمیل فعالیت های خانه تا آخر درس "شکلیدیگر " . کلاس های 6/1 و 6/3