تکالیف پایه ششم: روز شنبه
 
97/11/13
ریاضی : لطفا کاربرگ زیر را حل کنید و سه شنبه همراه خود بیاورید.
 
 
     
   
تکالیف پایه ششم: روز یکشنبه 
 
97/11/14
ریاضی :  تمرین صفحه 100 و 101 حل شود. مساحت های رنگ شده و محیط حتما در برگه یا دفتر حل شود. فایل زیر را که با فرمت زیپ هست را دانلود کنید و با نرم افزار winrar می توانید بازش کنید و فایل های عکس را دریافت کنید. 
 
     
   
تکالیف پایه ششم: روز دوشنبه  
 
 
97/11/15
علوم تجربی: فکرکنید و کاوشگری ص72 کتاب و فکر کنید ص73 کتاب درسی انجام شود.
ماشین ها به صورت کامل ساخته شده و روز شنبه 27 بهمن ماه تحویل داده شود.
از فصل7 کتاب 20 سوال مفهومی و خوب  درآورده شده و به همراه جواب نوشته شود
همچنین ار فصل9 کتاب تا جایی که تدریس شده 5 سوال مفهومی به همراه جواب نوشته شود
 فصل 7 و 9 کتاب خوب مطالعه شود.
 
فارسی : خودارزیابی 10 + نگارش 10
     
   
تکالیف پایه ششم : روز سه شنبه  
 
97/11/16
تفکر و پژوهش : مرور سوالات داده شده . کلاس های 6/1  و 6/3
     
   
تکالیف پایه ششم : روز چهارشنبه 
 
97/11/17
تفکر و پژوهش : فعالیت در خانه مربوط به درس پیوستگی انجام شود و مطالب قبلی مرور شود .  کلاس 6/2
 
 
     
   
تکالیف  پایه ششم روز  شنبه 
 
  97/11/20 
 
 
     
   
تکالیف  پایه ششم روز یکشنبه
 
97/11/21
 
     
   
تکالیف  پایه ششم روز دوشنبه 
 
 
97/11/22
تعطیل رسمی
     
   
تکالیف  پایه ششم روز سه شنبه
 
97/11/23
تفکر و پژوهش : فعالیت در خانه مربوط به درس پیوستگی انجام شود و مطالب قبلی مرور شود . کلاس های 6/1 و6/3
     
   
تکالیف  پایه ششم روز چهارشنبه 
 
97/11/24
ریاضی : لطفا کاربرگ زیر را حل کنید و روز شنبه همراه خود بیاورید. 
تفکر و پژوهش : مرور سوالات داده شده .