تکالیف پایه پنجم :روز شنبه 
 
 
97/10/۲۹
 
پژوهش: برای جلسه بعدگروه هایی که پژوهش دارند وسایل مورد نیاز ساخت پنکه همراه باشد.به خصوص بدنه و کلید قطع و وصل
محیط زیست: برای جلسه بعد گروه Bکلاس ۵/۴  حتما موارد زیر را به همراه داشته باشند:
-مقوای سفید در اندازه A2 یک عدد
-پرینت رنگی از عکس گونه در اندازه A4 یک عدد
-مطالب جمع آوری شده(بر روی برگه)
-خودکار و ماژیک در رنگ های مختلف 
-چسب مایع و قیچی
(نکته:لطفا تمام اعضای گروه در آوردن وسایل مشارکت لازم را داشته باشند)
گروه هایی که فعالیت پوسترشان کامل نشده حتما کامل کرده و فعلا یکی از اعضای گروه در منزل نگه دارد تا تاریخ تحویل اعلام شود.
ریاضی :کلاس های 5/1 و 5/2 و 5/3 جدول حفظ شود+صفحه ی 79 و 83 کامل شود کلاس 5/3 کوئیز از تقارن،زاویه دارند.
هدیه:5/2 و5/4 فردا یکشنبه آزمونک ازدرس های 9   و 10 و 11 دوشنبه 5/1 سه شنبه 5/3گرفته خواهدشد 
قرآن : لغت تا آخرحرف ((نون))
علوم : 
     
   
تکالیف پایه پنجم :روز یکشنبه 
 
 
97/10/30
علوم : کلاس 5/2: از مروری بر آموخته ها صفحه 22 و 23  حل شود.
 کلیه کلاس ها وسیله صفحه 59 ساخته و آورده شود.پرسش از درس 6و 7
     
   
تکالیف پایه پنجم: روز دوشنبه 
 
97/11/01
 
 
     
   
تکالیف پایه پنجم : روز سه شنبه 
 
 
97/11/02
 
 
 
     
   
تکالیف پایه پنجم : روز چهارشنبه
 
 
97/11/03
 
 
     
   
تکالیف پایه پنجم :روز شنبه 
 
 
97/11/06
 
 
     
   
تکالیف پایه پنجم :روز یکشنبه 
 
97/11/07
 
 
 
     
   
تکالیف پایه پنجم :روز دوشنبه 
 
97/11/08
 
 
     
   
تکالیف پایه پنجم :روز سه شنبه 
 
97/11/09
 
 
 
     
   
تکالیف پایه پنجم :روز چهارشنبه 
 
97/11/10