تکالیف پایه پنجم :روز شنبه   
98/01/31
 
 
 
  تکالیف پایه پنجم :روز یکشنبه   
98/02/01
 
 
  تکالیف پایه پنجم: روز دوشنبه   
98/02/02
 
 
  تکالیف پایه پنجم : روز سه شنبه   
98/02/03
 
 
 
  تکالیف پایه پنجم : روز چهارشنبه  
98/02/04
 
 
 
  تکالیف پایه پنجم :روز شنبه   
98/01/۲۴
محیط زیست: جلسه آینده برای ساخت باغ شیشه ای این لوازم همراه دانش آموزان عزیز باشد:شیشه ی بزرگ و خالی سس مایونز یا خیار شور یا شیشه هایی که در کلاس توسط معلم گفته شد یک عدد-زغال چوب (معمولی) ۶ تکه-دستکش یک بار مصرف-خاک گلدان یا باغچه یک بسته-گلدان های کوچک و مینیاتوری-سنگ ریزه-در صورت امکان بیلچه کوچک
 
 
 
  تکالیف پایه پنجم :روز دوشنبه   
98/01/26
اجتماعی: چهارشنبه از درس ۱۵ تا ۲۱ پرسش کتباب
ریاضی:کلیه ی کلاس ها 5 سوال از مساحت نوشته شود.
 
 
 
 
  تکالیف پایه پنجم :روز سه شنبه   
98/01/27
 
 
  تکالیف پایه پنجم :روز چهارشنبه   
98/01/28