تکالیف زبان انگلیسی پایه پنجم
 
تکالیف زبان خانم ملکی:
تکالیف زبان خانم راد:
تکالیف زبان خانم بناری:
تکالیف زبان خانم اصلاحی:
تکالیف زبان خانم توفیقی:
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم :روز شنبه 
 
97/06/31
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم :روز یکشنبه 
 
 
 
97/07/01
فارسی:  تکلیف ندارند
علوم: لطفا کتاب ها پس از جلد شدن و قرار دادن برچسب اسم و گذاشتن برگه سفید خط دار در صفحات مشخص شده تا روز شنبه 7 مهر آورده شود.
دو فرفره مطابق درس اول با طول 30 سانتی متر و عرض 6 سانتی متر  و فرفره دیگر با دم دراز ساخته و آورده شود.
ریاضی پیشرفته : دانش آموزان عزیز لطفا مبحث عدد نویسی پایه چهارم مطالعه شود.
یک دفتر چهل تا شصت برگ برای ترم اول کافی است می توانید برای درس ریاضیات پیشرفته یک دفتر مشترک با ریاضیات یا هر درس دیگر بردارید. 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم: روز دوشنبه 
 
97/07/02
علوم : فکر کنیدصفحه ی 6 حل شود.(کلاس 5/1)
ااجتماعی:تکلیف ندارند.
هدیه : صفحه ی 9 و 10 حل شود.صفحه 8 پرسیده می شود.
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم : روز سه شنبه 
 
97/07/03
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم : روز چهارشنبه
 
97/07/04
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش زبان انگلیسی پایه پنجم
 
 زبان خانم اصلاحی:
زبان خانم توفیقی:
زبان خانم راد:
زبان خانم ملکی:
زبان خانم بناری:
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روزشنبه 
 
97/06/31
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز یکشنبه 
 
 
 
97/07/01
 
 
فارسی: مرور تابستان ، تکرار قانون های کلاس
علوم: بیان قوانین کلاس و نکات لازم در باره درس و کتاب علوم و تدریس مراحل کاوشگری در کلاس 5/1
 ریاضیات پیشرفته  5/4  و 5/1 : معارفه ، قوانین کلاسی ، مرور عدد نویسی بخش اول 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز دوشنبه 
 
97/07/02
اجتماعی:معارفه-قول و قرار های مشارکتی-معرفی اجمالی کتاب 
 
علوم : تدریس درس اول و انجام کاوشگری و پاسخ به سوالات کتاب
هدیه : تدریس در س اول
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز سه شنبه 
 
97/07/03
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز چهارشنبه 
 
97/07/04