مروری بر آموخته ها
 
تکالیف پایه پنجم: روز شنبه 97/02/29
 
برنامه و زمان بندی کلاسهای جبرانی پایه پنجم خرداد 97
 
 
روزهاهفته
 
9:30 9:45
10:45
سه شنبه
97/03/01
ریاضی ریاضی فارسی فارسی
چهارشنبه
97/03/02
ریاضی ریاضی فارسی فارسی
شنبه
97/03/05
ریاضی ریاضی هدیه قرآن
یک شنبه
97/03/06
ریاضی ریاضی هدیه قرآن
دوشنبه
97/03/07
ریاضی ریاضی علوم علوم
سه شنبه
97/03/08
ریاضی ریاضی تعطیل تعطیل
چهار شنبه
97/03/09
ریاضی ریاضی تعطیل تعطیل
 
لازم به توضیح است که حضور کلیه دانش آموزان مربوطه (که به آنها اطلاع رسانی شده است)به واسطه رفع اشکال و ارزشیابی نهایی حتمی است.
 
 
 
تکالیف پایه پنجم:روز یکشنبه 97/02/30
ریاضی:
هدیه های آسمانی :
 
 
 
تکالیف پایه پنجم :روز دوشنبه 97/02/31
 ریاضی :
هدیه های آسمان :
قرآن
علوم :
 
تکالیف پایه پنجم :روز سه شنبه 97/03/01
 علوم :
هدیه ها و قرآن : 
 ادبیات فارسی:
 
تکالیف پایه پنجم: روز چهارشنبه 97/03/02
 اجتماعی:
ریاضی:
 علوم :
 
 
 
 
 
 
 
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز شنبه 97/02/29
 
 
 
 
 
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز یکشنبه 97/02/30
با سلام ،امتحان اردیبهشت ماه که مربوط به مطالب ترم دوم میباشد ،آخر اردیبهشت گرفته میشود.
 
 
 
 
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز دوشنبه 97/02/31
ریاضی :
هدیه های آسمان :
قرآن
علوم :
 
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز سه شنبه 97/03/01
 علوم : 
هدیه ها و قرآن : 
 ادبیات فارسی:
 
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز چهارشنبه 97/03/02
اجتماعی:
ریاضی:
 علوم :