تکالیف پایه پنجم :روز شنبه 
 
97/08/26
محیط زیست: برای هفته آینده تاریخ سوم آذر، انجام آزمایش مینیاتوری(بذر شاهی) و ارائه نتایج آن+ همراه داشتن کاربرگ
دانش آموزانی که کاربرگ جلسه دوم (صرفه جویی در مصرف آب) را تحویل نداده اند هفته آینده آخرین مهلت است.
پژوهش:تکلیف ندارند.
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم :روز یکشنبه 
 
97/08/27
علوم : کلاس 5/1 و 5/2 و 5/4 : از مزوری بر آموخته ها درس چهارم سوالات 1 ، 3، 4، 5، 6 حل شود.پرسش از درس 3
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم: روز دوشنبه 
 
97/08/28
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم : روز سه شنبه 
 
97/08/29
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم : روز چهارشنبه
 
97/08/30

 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم :روز شنبه 
 
97/09/03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم :روز یکشنبه 
 
97/09/04
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم :روز دوشنبه 
 
97/09/05
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم :روز سه شنبه 
 
97/09/06
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم :روز چهارشنبه 
 
97/09/07