تکالیف پایه چهارم روز شنبه  
97/12/25
 
فارسی : تکلیف نوروزی: کتاب نگارش تا آخر درس ۱۴ کامل شود + شعر امید حفظ شود.
اجتماعی : تکلیف ندارند .
 
 
  تکالیف پایه چهارم روز یکشنبه   
97/12/12
هدیه : حل تمرین کتاب و آموخته ها درس 13 . 
قرآن : تمرین روان خوانی درس 14 و حفظ معانی لغات و پیام های قرآنی .  کلیه کلاس ها روز سه شنبه قرآن بیاورند. 
 فارسی : همه ی کلاس ها ص 55 و 56 و 57 مروری بر آموخته ها را حل کنند + کلاس های 4/1 و 4/3 و 4/4  ص 63 و 64 مروری بر آموخته ها را هم حل کنند ولی کلاس 4/2 68 و 69 را حل کنند وسایر کلاس ها این دو صفحه را داوطلبی حل کنند.
ریاضی : فردا به دلیل برگزاری آزمون هدیه ها تکلیف ندارند 
 
 
 
  تکالیف پایه چهارم روز دوشنبه   
97/۱2/13
ریاضی : کلاس 4/1 : از  مروری بر آموخته ها ص 108 حل شود غیر از سوال 13 
 
کلاس 4/2و4/3:از مروری بر آموخته ها ص107 کامل و ص108 غیر از سوال 13 بقیه حل شود. 
کلاس 4/4 : امروز ریاضی نداشتند. 
 
 
  تکالیف پایه چهارم روز سه شنبه   
97/12/14
هدیه  : حل تمرین درس 17 کتاب و آموخته ها . 
قرآن : تمرین روان خوانی درس 15 و حفظ لغات و پیام قرآنی .
 
فارسی : پس از مطالعه ۵ سوال طرح کنید و پاسخ دهید.
 لطفا به نکات زیر دقت بفرمایید.
 آزمون شنبه از درس ۱۰ تا آخر درس ۱۴ است.
معنی شعر لطف حق هم ( درس ۱۳ ) خوانده شود.
واژه آموزی ص ۹۲ و ۱۰۵ کتاب فارسی مطالعه شود.
حتما مروری بر آموخته ها مطالعه و تمرین شود.
ریاضی : در دفتر تکلیف دارند. فردا گونیا آورده شود. 
 
 
 
 
  تکالیف پایه چهارم روز چهارشنبه   
97/12/15
اجتماعی : تکلیف ندارند.
ریاضی : در دفتر تکلیف دارند. گونیا آورده شود. 
 
 
  تکالیف پایه چهارم : روز شنبه   
 97/12/18
 فارسی : تکلیف ندارند.
ریاضی : کلاس 4/1 و 4/2 و 4/3 :تکلیف ندارند. با نی  دو خط موازی که یک خط مورب  (کج) روی آن چسبیده شده است بسازید . حتما برای فردا نقاله و گونیا همراه بیاورید. 
کلاس 4/4: از مروری بر آموخته ها ص 109 کامل حل شود. و از ص 110 غیر از سوال 7 بقیه حل شود. 
 
 
 
  تکالیف پایه چهارم : روز یکشنبه   
 
97/12/19
فارسی : روان خوانی و لحن خوانی شعر امید
 رونویسی از شعر امید
 
هدیه : حل تمرین درس 18 و آموخته ها . کلاس های تک جلسه ای  روز سه شنبه هدیه بیاورند .
 
قرآن : تمرین روان خوانی درس 15  . 
ریاضی : کلاس 4/4 : تکلیف ندارند. 
کلاس 4/3 و 4/2 و 4/1 : از مروری بر آموخته ها ص 109 غیر از سوال 4 و ص 110 غیر از سوال  7 همه حل شود. 
 
 
 
  تکالیف پایه چهارم : روز دوشنبه   
97/12/20
ریاضی: کلاس 4/1 : ندارد
کلاس 4/2 و 4/3 : در دفتر تکلیف د ارند. 
 
 
  تکالیف پایه چهارم : روز سه شنبه   
97/12/21
فارسی : روان خوانی و لحن خوانی درس 15 + رونویسی از درس 15
 
هدیه : پرسش از دروس 17و 18
قرآن: حفظ پیام قرآنی  از دروس 12 الی  15. حفظ لغات از دروس 12والی 15
ریاضی : دردفتر تکلیف دارند. غیر از کلاس 4/2 بقیه ی کلاس ها چسب مایع و 4 عدد مقوای A4 بیاورند. 
 
  تکالیف پایه چهارم : روز چهارشنبه   
97/12/22
اجتماعی : تکلیف ندارند .