تکالیف پایه چهارم روز شنبه
 
97/10/29
|ریاضی : کلیه ی کلاس ها در دفتر از تقسیم چکشی تکلیف دارند. کلاس های 4/2و 4/4 فردا نقاله بیاورند. کلاس 4/3 در منزل یک نیم دایره ی طلقی درست کنند و به کلاس بیاورند. 
جهت یادآوری : هر روز دو مدل گونیا همراه دانش آموزان باشد.
 
 
فارسی : روان خوانی و لحن خوانی شعر همای رحمت + رونویسی از شعر همای رحمت ( خوش خط و تحریری )
 
 اجتماعی : تکلیف ندارند .
   علوم : کلاس 4/1 :  سوال صفحه 58 حل شود. پرسش شفاهی از درس 6و 7
     
   
تکالیف پایه چهارم روز یکشنبه 
 
97/10/30
فارسی : ص 112 و 113 مروری بر آموخته ها کامل شود.
 
محیط زیست: برای جلسه آینده مطالب جمع آوری شده از سایت های خبری همراهتان باشد.
پژوهش: ندارید.
 
هدیه : تکلیفی ندارند. 
 
قرآن : تمرین روان خوانی درس 10 و حفظ معانی لغات و پیام قرآنی 
 
اجتماعی : تکلیف ندارند .
 
ریاضی :تکلیف ندارند. 
علوم : کلاس 4/2 گفت و گو و سوال صفحه 58 حل شود. پرسش شفاهی از درس 6و 7
     
   
تکالیف پایه چهارم روز دوشنبه 
 
97/۱1/01
 
 
     
   
تکالیف پایه چهارم روز سه شنبه 
 
97/11/02
 
 
     
   
تکالیف پایه چهارم روز چهارشنبه 
 
97/11/03
 
 
     
   
تکالیف پایه چهارم : روز شنبه 
 
 97/11/06
 
 
     
   
تکالیف پایه چهارم : روز یکشنبه 
 
97/11/07
 
 
     
   
تکالیف پایه چهارم : روز دوشنبه 
 
97/11/08
 
 
     
   
تکالیف پایه چهارم : روز سه شنبه 
 
 
97/11/09
 
     
   
تکالیف پایه چهارم : روز چهارشنبه 
 
97/11/10