تکالیف پایه چهارم : روز شنبه 97/02/29
فارسی : برنامه ی پرسش و آزمون پایانی فارسی ( نیمه ی اول کتاب ) بدین شرح است:
 کلاس 4/1
یکشنبه : ستایش و درس 1 و 2 و3 + شعر خرد و دانش + معنی ( از حفظ )
 دوشنبه : درس 4 و 5 و 6 
 سه شنبه :درس 7 و 10 + شعر نیاش  + معنی ( از  حفظ )
  کلاس 4/3 : 
یکشنبه : ستایش و درس 1 و 2 و + شعر خرد و دانش + معنی ( از حفظ )
 دوشنبه : درس 3 و 4
 سه شنبه : درس 5 و 6
 چهارشنبه : درس 7 و 10 + شعر نیاش  + معنی ( از  حفظ )
 * در طول این چند روز شعرهای حفظی کتاب ( روباه و زاغ ، خبر داغ ، باران، همای رحمت + معنی ) + روان خوانی ، درک و دریافت ها هم پرسیده می شود.
 
تکالیف پایه چهارم روز یکشنبه 97/02/30
 فارسی :
قرآن :
مطالعات اجتماعی:
 
تکالیف پایه چهارم روز دوشنبه 97/02/31
محیط زیست و پژوهش:
 فارسی :
اجتماعی:
 
 
تکالیف پایه چهارم روز سه شنبه 97/03/01
علوم :
فارسی :
ریاضی: 
اجتماعی :
قرآن :
 
تکالیف پایه چهارم روز چهارشنبه 97/03/02
ریاضی:
مطالعات اجتماعی :
فارسی :
علوم :
 
برنامه و زمانبندی کلاس های جبرانی پایه چهارم (خرداد 97)
 
 
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز شنبه 97/02/29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز یکشنبه 97/02/30
فارسی :
قرآن :
مطالعات اجتماعی:
 
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز دوشنبه 97/02/31
فارسی : 
علوم :
ریاضی:
اجتماعی:
 
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز سه شنبه 97/03/01
فارسی : 
ریاضی:
اجتماعی :
هدیه :  -
قرآن :
 
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز چهارشنبه 97/03/02
مطالعات اجتماعی :
 فارسی :
ریاضی:
علوم :