تکالیف پایه چهارم روز شنبه
 
97/08/26
فارسی : روان خوانی و لحن خوانی درس ۵
اجتماعی : تکلیف ندارند .
ریاضی:تکلیف ندارند.برای  امتحان ریاضی فردا از مروری بر آموخته ها تا آخر صفحه ی 143 مطالعه شود . از کتاب ریاضی تا آخر صفحه ی 35 مطالعه شود. 
توجه:ریاضی پیشرفته در امتحان نمی آید 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز یکشنبه 
 
97/08/27
هدیه : تکلیفی ندارند .
 
قرآن : تمرین روان خوانی درس پنجم ، حفظ معانی کلمات و امتحان از دانش آموزان باقی مانده . لازم به ذکر است کلیه کلاس ها در روز سه شنبه قرآن بیاورند.
فارسی : ص ۹۵ و ۹۶ مروری بر آموخته ها کامل شود.
اجتماعی : انجام صفحات 7تا 9 جزوه ی مروری بر آموخته ها تا هفته ی آینده.
علوم : وسایل مدار آورده شود.
 ​محيط زيست:براي دو هفته آينده تاريخ يكشنبه ١١ آذر ماه دانش آموزان كاردستي هاي بازيافتي كه در كلاس ساخته شد را با برچسب نام و نام خانوادگي و نام كلاس تحويل دبير محيط زيست دهند.
پژوهش:تكليف ندارند.
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز دوشنبه 
 
97/08/28
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز سه شنبه 
 
97/08/29
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز چهارشنبه 
 
97/08/30
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم : روز شنبه 
 
 
 97/09/03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم : روز یکشنبه 
 
97/09/04
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم : روز دوشنبه 
 
97/09/05
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم : روز سه شنبه 
 
97/09/06
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم : روز چهارشنبه 
 
 
97/09/07