تکالیف پایه سوم روز یکشنبه 
 
ریاضی : 3.3 : تمرین در دفتر
 
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم : روز دوشنبه 
 
 
ریاضی:تمرین‌در دفتر 
 
علوم : کلاس 3/3 در یک برگه لیست موادی که در آشپزخانه دارند را در سه گروه جامد و مایع و گاز طبقه بندی کنند . 
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم: روز سه شنبه 97/04/26
 
 
ریاضی: تابستانه صفحه ۱ ریاضی حل شود و هفته آینده چوب بستنی ها رابیاورند.
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه سوم : روز یکشنبه 
 
 
ریاضی تکمیل الگو تمرین در الگو و جمع ذهنی  
علوم : کلاس 3/2 و 3/3 : شروع تدریس حالت های ماده با شعر و قصه و نمایش و بازی 
کلاس 3/3 نمایش فیلم و پاورپوینت مربوط به درس حالت های ماده 
علوم لذیذ :شروع خوشمزه با تاثیر هم زدن و جویدن و تکان دادن در حل شدن مواد با آزمایش خوردن پاستیل و محلول آب و قند و آزمایش تاثیر فشار بر یک سطح کوچک و فشار پخش شده و یکنواخت با انجام آزمایش پونز و بادکنک 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه سوم : روز یکشنبه 97/04/24
 
ریاضی :
3.3 اموزش جمع ذهنی و الگو ساده ـ   3.2 الگو ساده
عروسک سازی:
امروز دانش آموزان در کلاس عروسک سازی دوخت دندان موشی را آموزش دیدند.
علوم : 3/1 : شروع تدریس حالت های ماده با شعر و نمایش و قصه و بازی 
 
علوم لذیذ :شروع خوشمزه با تاثیر هم زدن و جویدن و تکان دادن در حل شدن مواد با آزمایش خوردن پاستیل و محلول آب و قند و آزمایش تاثیر فشار بر یک سطح کوچک و فشار پخش شده و یکنواخت با انجام آزمایش پونز و بادکنک 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه سوم : روز سه شنبه 97/04/26
 
 
ریاضی:
تمرین های دفتر پای تخته حل شد. الگو ها کامل شد. جمع ذهنی ۹ هم تدریس شد. لطفا تکالیف دلنش اموزان را یاداوری کنید .ممنونم
 
 
     
 
     
تصویر گردان