تکالیف پایه سوم : روز شنبه
 
 
97/08/26
 
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : دختران عزیز فقط ریاضی تمرین کنید و املا هم ننویسید. 
فارسی کلاس 3/3:دختران عزیزم با توجه به آزمون ریاضی تگلیف ندارید.
علوم : تکلبف ندارند
محیط زیست : تکلیف ندارند
ریاضی:نداریم 
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم : روز یکشنبه 
 
97/08/27
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 و 3.3 : 
نوشتن کلمات پنج حرفی از درس پنجم و ساخت جمله های تعجبی و خبری و پرسشی با آن ها به همراه املای تخته ای و خواندن داستان با لحن زیبا 
ریاضی:کتاب ص۵۲و۵۳
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم : روز دوشنبه 
 
97/08/28
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم: روز سه شنبه 
 
97/08/29
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم: روز چهارشنبه
 
  97/08/30
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف  پایه سوم : روز شنبه 
 
97/09/03
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف  پایه سوم : روز یکشنبه
 
97/09/04
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف  پایه سوم : روز دوشنبه 
 
97/09/05
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف  پایه سوم : روز سه شنبه 
 
97/09/06
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف  پایه سوم : روز چهارشنبه 
 
97/09/07