تکالیف پایه سوم : روز شنبه  
98/01/31
کلاس های 3.1 و 3.2 : تمرین دوره ای از درس هایی که تا به امروز دوره شده است و لغاتی که در دفتر امروز نوشته اید (ستایش به همراه درس اول تا آخر درس دوازدهم ) مترادف حروف (ض . ط. ع . غ ) 
 
فارسی کلاس ۳/۳: تمرین دوره‌ای تمام لغات از اول درس تا آخر درس دوازده جهت آمادگی آزمون املا موفق باشید.
 
  تکالیف پایه سوم : روز یکشنبه   
98/02/01
 
 
  تکالیف پایه سوم : روز دوشنبه   
98/02/02
 
 
  تکالیف پایه سوم: روز سه شنبه   
98/02/03
 
 
  تکالیف پایه سوم: روز چهارشنبه  
98/02/04
 
 
 
  تکالیف  پایه سوم : روز شنبه   
98/01/27
فارسی کلاس 3/3:املا درس های  10 و 11و 12 تمرین شود. آمادگی برای آزمون املا دفتر دیکته همراه داشته باشند.
ریاضی:کتاب ص ۱۳۸٫۱۳۹٫۱۴۰
 
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : املای دوره ای از سه درس هفت و هشت و نه و آزمونک مترادف ها از ( خ و د . ر . ز ) 
 
  تکالیف  پایه سوم : روز یکشنبه  
98/01/28
ریاضی:کتاب ص ۱۴۱٫۱۴۲٫۱۴۳
 
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : املای دوره ای از سه درس 10 و 11 و 12  و مترادف های سه حرف ( س . ش . ص ) و رونویسی از درس هفدهم
 
 
 
  تکالیف  پایه سوم : روز دوشنبه   
98/01/26
فارسی کلاس 3/3: سه درس اول کتاب دیکته نوشته شود .
ریاضی:کتاب ص ۱۴۴.۱۴۵.۱۴۶
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : دوره ی املا از درس های ستایش و اول و دوم و سوم به همراه مترادف آخر کتاب سه حرف (پ ، ت ، ث) 
مطالعات اجتماعی(کلاس 3/1و3/2):مطالعه درس 21
دوشنبه 98/2/2 :کاغذ A4 ومداد رنگی اورده و پرسش درس 21
 
  تکالیف  پایه سوم : روز سه شنبه   
98/01/27
فارسی کلاس 3/3: املا از درس های 4 و 5 و 6 نوشته و تمریبن شود . مترادف های آخر کتاب ا( الف) حفظ شود آزمونک گرفته می شود.
 
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : دوره ی املا از درس های چهارم و پنجم و ششم به همراه مترادف آخر کتاب سه حرف (ج . چ . ح )
ریاضی:کتاب ص۱۴۷،۱۴۸،۱۴۹     مروری بر اموخته ها ص۵۴،۵۵
 
  تکالیف  پایه سوم : روز چهارشنبه   
98/01/28
فارسی کلاس 3/3: املا از درس های 7و 8و 9 نوشته و تمرین شود. مترادف آخر کتاب (ب و پ) خوانده شود.
هدیه های آسمان: تعریف داستان یا فیلمی که در آن کار خوب و بد با نتیجه گیری باشد.