تکالیف پایه سوم : روز شنبه
     
98/02/28
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : تکلیف ندارند.
 
فارسی کلاس 3/3 : تکلیف ندارند.
 
تکالیف پایه سوم : روز یکشنبه 
     
98/02/29
 کلاس های فارسی 3.1 و 3.2 : لطفا در تابستان مطالعه ی آزاد را هرگز فراموش نکن. 
 
 
 
تکالیف پایه سوم : روز دوشنبه 
     
98/02/16
 
 
 
تکالیف پایه سوم: روز سه شنبه 
     
98/02/17
 
 
 
تکالیف پایه سوم: روز چهارشنبه
     
98/02/18
 
 
 
تکالیف  پایه سوم : روز شنبه 
     
98/02/21
 
فارسی کلاس 3/3: دیکته تمرین شود . فردا همه دفتر دیکته همراه داشته باشید گفته می شود.
 
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : چهار درس آخر فارسی آزمونک گرفته خواهد شد تمام موارد مطالعه شود. 
 
تکالیف  پایه سوم : روز یکشنبه
     
98/02/022
فارسی کلاس 3/3: کتاب پرلز خوانده شود و فردا جنگل بی قانون آورده شود.
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : تکلیف ندارند. 
 
تکالیف  پایه سوم : روز دوشنبه 
     
98/02/23
فارسی کلاس های 3/3 : فردا کتاب پرلز همراه باشد داستان خوانده شود.
 
فارسی کلاس های 3.1و3.2 : تکلیف ندارند فقط برای آخرین املا تمرین داشته باشید . 
 
 
 
تکالیف  پایه سوم : روز سه شنبه 
     
98/02/24
 
 
فارسی کلاس 3/3: تکلیف ندارند.
 
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : تکلیف ندارند. 
تکالیف  پایه سوم : روز چهارشنبه 
     
98/02/25