تکالیف پایه سوم : روز شنبه
 
97/10/29
 
محیط زیست:تکلیف ندارند.
پژوهش:تکلیف ندارند.
 
فارسی کلاس 3/3: درس 11 را بخوان و تحقیق کن  (در حد چهار خط ) و در آخر کتاب هم معنی ها را پیدا کن و به خاطر بسپار.
 
ریاضی: کتاب ص ۹۱
 
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : ده جمله به دلخواه بنویس و در آن ها مفعول را مشخص کن و حتما نشانه ی مفعول در جمله باشد. از درس بوی نرگس و یار مهربان املا بنویس به همراه روان خوانی درس یازده م 
     
   
تکالیف پایه سوم : روز یکشنبه 
 
97/10/30
فارسی کلاس 3/3: 5 جمله ی مفعول نوشته شود و مشخص کن. املا از درس 11 به همراه آزمونک مترادف
علوم : مطالعه و روان خوانی از درس 9 با نکات اضافه ی کتاب
فارسی کلاس های 3.1 و 3.2 : رونویسی از درس یازدهم به همراه املا و لحن خوانی 
ریاضی:ص ۹۲ و ۹۳ کتاب به جز سوال اخر
     
   
تکالیف پایه سوم : روز دوشنبه 
 
97/11/01
 
 
     
   
تکالیف پایه سوم: روز سه شنبه 
 
97/11/02
 
 
     
   
تکالیف پایه سوم: روز چهارشنبه
 
  97/11/03
 
 
 
     
   
تکالیف  پایه سوم : روز شنبه 
 
97/11/06
 
 
     
   
تکالیف  پایه سوم : روز یکشنبه
 
97/11/07
 
 
     
   
تکالیف  پایه سوم : روز دوشنبه 
 
97/11/08
 
 
     
   
تکالیف  پایه سوم : روز سه شنبه 
 
97/11/09
 
 
     
   
تکالیف  پایه سوم : روز چهارشنبه 
 
97/11/10