تکالیف زبان انگلیسی پایه سوم
 
تکالیف زبان خانم اصلاحی:
تکالیف زبان خانم ملکی:
تکالیف زبان خانم لعل پور:
تکالیف زبان خانم جهان پناه:
تکالیف زبان خانم توفیقی:
تکالیف زبان خانم نعمتی:
تکالیف زبان خانم راد:
تکالیف زبان خانم خادم:
تکالیف زبان خانم بناری:
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم : روز شنبه
 
97/06/31
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم : روز یکشنبه 
 
 
97/07/01
ریاضی:  سه تمرین از الگو در دفتر .جلسه بعد تابستانه ها را بیاورند.تا شنبه ضرب ها کامل شود 
فارسی کلاس ۳/۳: ۶خط دیکته نوشته شود. 
فارسی کلاس های3.2 و 3.1 : املا  به همراه ده کلمه ی بدون نقطه و جمله سازی با هر کدام از آن ها
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم : روز دوشنبه 
 
ر97/07/02
ریاضی: ۵بار ضرب ۶ و کتاب درسی  صفحه ۸ 
طبق بخشنامه اموزش و پرورش ا سوم ها از این به بعد تکلیف نخواهند داشت
در صورتی که خود اولیا تقاضای تکلیف منزل ریاضی دارند باید حضوری و همه به صورت کتبی اعلام کنند 
 
کلاس 3.1 : تکلیف از 7 کلمه ی داده شده به صورت سرمش و املا از همان کلمه ها به صورت جمله 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم: روز سه شنبه 
 
97/07/03
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه سوم: روز چهارشنبه
 
97/07/04
 
 
 
 
     
 
     
گزارش زبان انگلیسی پایه سوم
 
گزارش زبان خانم اصلاحی:
گزارش زبان خانم لعل پور:
گزارش زبان خانم جهان پناه:
گزارش زبان خانم توفیقی:
گزارش زبان خانم نعمتی:
گزارش زبان خانم ملکی:
گزارش زبان خانم راد:
گزارش زبان خانم خادم:
گزارش زبان خانم بناری:
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه سوم : روز شنبه
 
97/06/31
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه سوم : روز یکشنبه 
 
 
97/07/01
الگو ها مرور شد  و تمرین حل شد جمع ذهنی مرور شد
فارسی کلاس ۳/۳: داستان خوانی جزوه تابستانه از تعدادی دانش آموزان پرسیده شد.
دیکته پای تخته ای کار شد.
فارسی کلاس های 3.2 و 3.1 : چک کردن پیک تابستان و معرفی کتاب ها و مقررات کلاس و سوال درباره پیک و حل ان در دفتر 
علوم : درس اول  مبحث مشاهده بررسی شد + دو تا از تمریتات کتاب انجام شد 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه سوم : روز دو شنبه 
 
97/07/02
ریاضی:یک صفحه تابستانه حل شد .ضرب ۶تدریس شد .پرسش ضرب انجام شد و تمرین بیشتری لازم است .الگو تمرین دفتر حل شد و کتاب توضیح داده 
 
کلاس 3.1 : چک کردن تکالیف و تدریس ستایش 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه سوم : روز سه شنبه 
 
97/07/03
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه سوم : روز چهارشنبه 
 
97/07/04