تکالیف پایه دوم : روز شنبه  
98/01/31
کلاس 2.1 : دوره ی املا از درس اول تا آخر فردوسی به همراه ستایش بر روی تخته انجام شود. 
کلاس 2.2 : لغات دفتر و تمرین املا از درس اول تا آخر فردوسی بر روی تخته  .
 
 
  تکالیف پایه دوم: روز یکشنبه   
98/02/01
 کلاس 2.1 :  نیمه شعبان بر همه شما عزیزان مبارک 
 
 
  تکالیف پایه دوم : روز دوشنبه    
98/02/02
 
 
 
  تکالیف پایه دوم : روز سه شنبه  
98/02/03
 
 
  تکالیف پایه دوم : روز چهارشنبه  
98/02/04
 
 
 
  تکالیف پایه دوم : روز دو شنبه   
98/01/24
کلاس 2.2 : تمرین جمع های انتقالی مانند نمونه های دفتر . فردا آزمون پای تخته ای از جمع های انتقالی گرفته می شود .
 
 کلاس 2.1 : روخوانی و رونویسی از درس هفدهم به همراه املای سنتی 
 
 
 
  تکالیف پایه دوم : روز سه شنبه  
98/01/25
کلاس 2.2 : روخوانی و رونویسی از درس 17 
 
کلاس 2.1 : املای دوره ای از ستایش و دو درس اول و دوم به صورت سنتی 
 
 
  تکالیف پایه دوم : روز چهارشنبه    
98/01/26
کلاس 2.2 : نوشتن لغات دفتر مشق و تمرین املا از درس 
کلاس 2.1 : املای دوره ای از سه درس (سوم و چهارم و پنجم) 
 
 
  تکالیف پایه دوم : روز شنبه   
98/01/27
کلاس 2.2 : نوشتن لغات دفتر مشق .
 
کلاس 2.1 : املای دوره ای از سه درس شش و هفت و هشت به صورت سنتی 
دانش آموزانی که بطری نیاوره اند لطفا فردا حتما به همراه داشته باشند. 
 
آموزش قرآن و هدیه های آسمان : تکلیف ندارند.
 
 
  تکالیف پایه دوم : روز یکشنبه  
98/01/28
کلاس 2.1 : حل مروری فارسی سه صفحه (21 و 22 و 23 ) 
(لطفا مروری را روز شنبه به همراه داشته باشید ) 
کلاس 2.2 : نوشتن لغات دفتر