تکالیف زبان انگلیسی پایه دوم
 
تکالیف زبان خانم بناری:
تکالیف زبان خانم خادم:
تکالیف زبان خانم ملکی:
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز شنبه
 
 
97/06/31
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم: روز یکشنبه 
 
 
97/07/01
 
کلاس 2.1 : با کلماتی که دردفتر نوشته شده است جمله سازی شود به همراه املا از ستایش فقط به صورت لغت گفته شود. 
آموزش قرآن : با عرض سلام و احترام،اولیای گرامی لطفا پیش گفتار ( سخنی با والدین) را با دقت مطالعه نموده و امضاء نمایید. کتاب آموزش قرآن و هدیه های آسمان را جلد کرده و برای سهولت کار فرزند دلبندتان آنرا سیمی کنید. با تشکر ( هاشمی )
کلاس 2.2 : تکلیف ندارند . لطفا کاغذ شطرنجی را فردا  به همراه داشته باشند .  
لطفا وسایل مورد نیاز در کانال را حتما تا روز شنبه تکمیل کنید و به  کلاس بیاورید با تشکر
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز دوشنبه  
 
97/07/02
کلاس 2.1 : تکلیف ندارند.
کلاس 2.2: تکلیف ندارند.
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز سه شنبه
 
97/07/03
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز چهارشنبه
 
97/07/04
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش زبان انگلیسی پایه دوم
 
گزارش زبان خانم بناری:
گزارش زبان خانم خادم:
گزارش زبان خانم ملکی:
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه دوم : روز شنبه
 
 
97/06/31
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه دوم : روز یکشنبه 
 
97/07/01
 
کلاس 2.1 : فارسی  - بازی باکلمات بی نقطه . پنج نقطه و کلمات یک نقطه و تدریس ستایش به همراه آموزش ، در ارتباط با کارهایی که همیشه با نام خدا شروع می شود و تشکر از پروردگار.  فهرست خوانی 
ریاضی : عدد و رقم فقط صفحه 2 و شمارش اجسام در کلاس به روش های مختلف . فهرست خوانی
آموزش قرآن : یادآوری برخی از سوره ها،شعر و پیام های قرآنی سال گذشته.
کلاس 2.2 : ریاضی آموزش فهرست خوانی ، برقراری ارتباط کلامی با صفحه عنوانی . آشنایی با ابزار های شمارش و مرور شمارش صحیح اشبا .
فارسی : آموزش فهرست خوانی . آشنایی  با فصل های کتاب و تدریس ستایش
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه دوم : روز دوشنبه  
 
 
97/07/02
کلاس 2.1 : چک کردن تکالیف و تحویل گرفتن تعدادی از وسایل آورده شده . خواندن شعر بهترین سرآغاز به صورت گروهی . دیکته ذهنی .
تمرین صفحه 3 ریاضی. کار با برگه شطرنجی و آموزش ستون و ردیف .
یادآوری حسن های پنجگانه 
کلاس ۲.۲:
ریاضی : آموزش شمردن صحیح باابزارچینه به صورت فردی و انجام فعالیت گروهی و ارزشیابی عملکردی دانش آموزان به صورت فردی و گروهی .
آموزش جمع باابزار چوب خط و ارزشیابی عملکردی دانش آموزان .
آشنایی با جدول جمع کتاب وشمارش چندتاچندتااز طریق آموزش شناختن خانه های کاغذ شطرنجی وسطروستون بارنگ آمیزی درکاغذشطرنجی
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه دوم : روز سه شنبه 
 
97/07/03
کلاس ۲.۲:
ریاضی : آموزش شمردن صحیح باابزارچینه به صورت فردی و انجام فعالیت گروهی و ارزشیابی عملکردی دانش آموزان به صورت فردی و گروهی .
آموزش جمع باابزار چوب خط و ارزشیابی عملکردی دانش آموزان .
آشنایی با جدول جمع کتاب وشمارش چندتاچندتااز طریق آموزش شناختن خانه های کاغذ شطرنجی وسطروستون بارنگ آمیزی درکاغذشطرنجی
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه دوم : روز چهارشنبه
 
97/07/04