تکالیف پایه دوم : روز شنبه 97/02/29
ریاضی :
فارسی :
علوم کلاس ۲/۲: فردا آزمون از درس های ۷ تا ۱۳ گرفته می‌شود.
 
تکالیف پایه دوم: روز یکشنبه 97/02/30
فارسی: 
علوم  :
ریاضی :
 
تکالیف پایه دوم :روز دوشنبه97/02/31
 ریاضی :
فارسی :
آموزش قرآن:
هدیه های آسمان :
 
تکالیف پایه دوم : روز سه شنبه 97/03/01
برنامه و زمان بندی کلاسهای جبرانی پایه دوم خرداد 97
 
 
روزهاهفته
 
   
9:45 الی10:15
10:30الی11:30          
سه شنبه
97/03/01
    ریاضی فارسی
چهارشنبه
97/03/02
    فارسی ریاضی
شنبه
97/03/05
    ریاضی فارسی
یک شنبه
97/03/06
    فارسی ریاضی
دوشنبه
97/03/07
    ریاضی فارسی
سه شنبه
97/03/08
    فارسی ریاضی
چهار شنبه
97/03/09
    رباضی ریاضی
 
لازم به توضیح است که حضور کلیه دانش آموزان مربوطه (که به آنها اطلاع رسانی شده است)به واسطه رفع اشکال و ارزشیابی نهایی حتمی است.
 
 
تکالیف پایه دوم : روز چهارشنبه 97/03/02
 فارسی :
ریاضی :
علوم :
 
گزارش فعالیت های پایه دوم : روز شنبه 97/02/29
ریاضی :
فارسی :
 
گزارش فعالیت های پایه دوم : روز یکشنبه 97/02/30
 
 
 
 
 
 
گزارش فعالیت های پایه دوم : روز دوشنبه 97/02/31
 ریاضی :
تکلیف :
فارسی : 
 
 
گزارش فعالیت های پایه دوم : روز سه شنبه 97/03/01
ریاضی :
فارسی :
 
گزارش فعالیت های پایه دوم : روز چهار شنبه 97/03/02
 فارسی : 
ریاضی :
علوم :