تکالیف پایه دوم : روز شنبه
 
97/10/29
کلاس 2.1 : یک متن کوتاه درباره ی هنر مورد علاقه ات بنویس. املا نوشته نشود. 
کلاس 2.2 : املا از درس های 10 و 9 (زیارت و هنرمند) به صورت تخته ای بنویس. 
 
     
   
تکالیف پایه دوم: روز یکشنبه 
 
97/10/30
 کلاس 2.2 : تکلیف ندارند .
کلاس 2.1 : تکلیف ندارند فقط یک املای دلخواه به هر روشی که دوست داری بنویس. 
 
     
   
تکالیف پایه دوم : روز دوشنبه  
 
97/11/01
 
 
     
   
تکالیف پایه دوم : روز سه شنبه
 
97/11/02
 
 
     
   
تکالیف پایه دوم : روز چهارشنبه
 
97/11/03
 
 
     
   
تکالیف پایه دوم : روز شنبه 
 
97/11/06
 
 
     
   
تکالیف پایه دوم : روز یکشنبه
 
97/11/07
 
     
   
تکالیف پایه دوم : روز دو شنبه 
 
 
97/11/08
 
 
     
   
تکالیف پایه دوم : روز سه شنبه
 
97/11/09
 
     
   
تکالیف پایه دوم : روز چهارشنبه  
 
97/11/10