تکالیف پایه دوم : روز شنبه
 
97/08/26
کلاس ۲.۲:
عزیزانم می توانید برای املای روز دوشنبه ی چوپان درست کار به هرروشی دوست دارید تمرین کنید .
کلاس 2.1 : برای آزمون ریاضی فقط بر روی تخته ات تمرین کن. 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم: روز یکشنبه 
 
97/08/27
کلاس 2.2 : تکلیف ندارند .
کلاس 2.1 : به دلیل داشتن آزمون در هفته های گذشته امروز هیچ تکلیفی ندارید حتی املا 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز دوشنبه  
 
97/08/28
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز سه شنبه
 
97/08/29
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز چهارشنبه
 
97/08/30
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز شنبه 
 
97/09/03
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز یکشنبه
 
97/09/04
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز دوشنبه  
 
97/09/05
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز سه شنبه 
 
97/09/06
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه دوم : روز چهارشنبه
 
97/09/07