تکالیف پایه اول : روز شنبه  
98/01/31
جهت آمادگی آزمون املا روز دوشنبه از اول تا آخر درس (ض) تمرین و نوشته شود. 
 
توجه: همگی دانش آموزان پایه اول راس ساعت 7:30 در کلاس حاضر باشند شروع دیکته در همان ساعت خواهد بود. صبحانه ی کامل در منزل خورده شود.
 
 
  تکالیف پایه اول : روز یکشنبه  
98/02/02
 
 
 
  تکالیف پایه اول: روز دو شنبه   
98/02/02
 
 
  تکالیف پایه اول : روز سه شنبه   
98/02/03
 
 
  تکالیف پایه اول : روز چهارشنبه  
98/02/04
 
 
 
  تکالیف پایه اول : روزشنبه    
 
98/01/24
5 خط دیکته نوشته شود . 
5 جمله سازی با کلمه از درس جدید انجام شود . ( توسط خود دانش آموز ) 
 
 
  تکالیف های پایه اول :روز یکشنبه   
 
98/01/25
5 عبارت ریاضی جمع و تفریق داده شود تا دخترمان حل کند و جواب آخر به عدد و حروف نوشته شود .
 5 مرتب کنید داده شود و  توسط خود دانش آموز خوانده ونوشته شود.
 
  تکالیف پایه اول : روز دوشنبه  
98/01/26
تمرین دیکته یک صفحه ی کامل ( ازدروس جدید)
 
آموزش قرآن : سوره ی کوثر و شعر آن ( یه روزی روزگاری) و شعر آفریدگار ( رفتم کناردریا ) تمرین شود. کلاس1/2 و1/3
 
 
  تکالیف پایه اول : روز سه شنبه   
98/01/27
تمرین 2 مدل مختلف ساعت در دفتر تلاش :  ( ساعت ...... است . ) ( ساعت بین .... و ..... است ) 
تمرین 2 محور جمع و تفریق . 
5 خط دیکته نوشته شود.
آموزش قرآن : سوره ی کوثر وشعر آن ( یه روزی روزگاری) و شعر آفریدگار ( رفتم کناردریا ) تمرین شود. کلاس 1/1
 
  تکالیف پایه اول : روز چهارشنبه   
98/01/28
کاربرگ حل شود و تمرین دیکته فراموش نشود.
 
آزمون املا روز دوشنبه برگزار می شود .