تکالیف پایه اول : روز شنبه
 
97/08/26
دختران گل فردا آزمون ریاضی دارند به دلیل همزمان شدن آزمون املا گرفته نمی شود .
 
توجه: موارد آزمون ریاضی شامل : (راست و چپ- گوشه ولبه- اندازه ها-
جدول سودو کو- قرینه- عددنویسی و چوب خط) می باشد.
حتما تمرین داشته باشند.
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روز یکشنبه
 
97/08/27
تمرین روان خوانی انجام شود . 
املا تا آخر نشانه ی "ن" نوشته شود . 
فردا اول وقت تدریس نشانه ی " ای " را داریم لطفا دانش آموزان به موقع در کلاس حضور داشته باشند . 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه اول: روز دو شنبه 
 
97/08/28
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روز سه شنبه 
 
97/08/29
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روز چهارشنبه
 
97/08/30
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روزشنبه  
 
97/09/03
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف های پایه اول :روز یکشنبه 
 
97/09/04
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روز دوشنبه
 
97/09/05
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روز سه شنبه 
 
97/09/06
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روز چهارشنبه 
 
97/09/07