تکالیف پایه اول : روز شنبه 97/02/29
ریاضی:
فارسی :
 
 
 
تکالیف پایه اول : روز یکشنبه 97/02/30
 
 
 
 
تکالیف پایه اول: روز دوشنبه 97/02/31
 ریاضی :
فارسی:
 
تکالیف پایه اول: روز سه شنبه 97/03/01
  ریاضی :
فارسی :
آموزش قرآن : 
 
تکالیف پایه اول:  روز چهارشنبه 97/03/02
ریاضی : 
علوم : 
فارسی: 
هدیه های آسمانی : 
 
گزارش فعالیت های پایه اول : روز شنبه  97/02/29
 
 
 
 
 
 
گزارش فعالیت های پایه اول : روز یکشنبه 97/02/30
 
 
 
 
گزارش فعالیت های پایه اول :روز دوشنبه 97/02/31
 
 
 
 
 
گزارش فعالیت های پایه اول: روز سه شنبه 97/03/01
 
 
 
 
 
گزارش فعالیت های پایه اول : روز چهارشنبه 97/03/02