تکالیف زبان انگلیسی پایه اول
 
تکالیف زبان خانم راد:
تکالیف زبان خانم لعل پور:
تکالیف زبان خانم جهان پناه:
تکالیف زبان خانم اصلاحی:
تکالیف زبان خانم نعمتی:
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روز شنبه
 
97/06/31
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روز یکشنبه
 
97/07/01
کتاب تحویل داده شد.
لطفا سیمی و پرس گردد برای روز سه شنبه همراه دانش آموز باشد.
تکلیف ندارند.
آموزش قرآن :  با عرض سلام و احترام،اولیای گرامی لطفا پیش گفتار ( سخنی با والدین) را با دقت مطالعه نموده و صفحه ی دوم آنرا امضاء نمایید. کتاب آموزش قرآن را جلد کرده و برای سهولت کار فرزند دلبندتان آنرا سیمی کنید. با تشکر ( هاشمی )
 
     
 
     
تکالیف پایه اول: روز دو شنبه 
 
97/07/02
 
چینه و چوب خط دفتر یک خط (مشق) دستمال کاغذی هر دانش آموز ۳ بسته آورده شود.
کتاب ها سیمی شده همراه دانش آموز باشد. (اگر احیانا سیمی هم نشده است جهت تدریس همراه دانش آموز باشد)
تکلیف ندارند.
با سپاس
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روز سه شنبه 
 
97/07/03
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه اول : روز چهارشنبه 
 
97/07/04
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش زبان انگلیسی پایه اول
 
گزارش زبان خانم راد:
گزارش زبان خانم لعل پور:
گزارش زبان خانم جهان پناه:
گزارش زبان خانم اصلاحی:
گزارش زبان خانم نعمتی:
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه اول : روزشنبه  
 
97/06/31
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه اول :روز یکشنبه 
 
 
97/07/01
نگاره 1 تدریس شد.
بازی های تمرکزی انجام شد.
نقاشی خانواده کشیده شد. بازی با خمیر جهت دست ورزی انجام گردید.
آموزش قرآن : برگزاری جشن قرآن در کلاس .
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه اول : روز دوشنبه
 
 
97/07/02
نگاره ۲ تدریس شد.
باری و ریاضی چپ و راست انجام شد.
آموزش اعداد ۱ تا ۵ و کشیدن چوب خط کار شد.
تمرین هم آغاز و هم پایان و بخش کردن انجام شد.
بازی سودوکو انجام شد. 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه اول : روز سه شنبه 
 
97/07/03
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه اول : روز چهارشنبه 
 
97/07/04