تکالیف پایه اول : روز شنبه
 
97/10/29
دیکته تمرین شود. سه مرتب کنید انجام شود.
 
     
   
تکالیف پایه اول : روز یکشنبه
 
97/10/30
سه عبارت جمع و سه عبارت تفریق همراه با شکل، 5 خط دیکته انجام شود.
آموزش قرآن : تکلیف ندارند.
     
   
تکالیف پایه اول: روز دو شنبه 
 
97/11/01
 
 
     
   
تکالیف پایه اول : روز سه شنبه 
 
97/11/02
 
 
     
   
تکالیف پایه اول : روز چهارشنبه
 
97/11/03
 
 
     
   
تکالیف پایه اول : روزشنبه  
 
97/11/06
 
 
     
   
تکالیف های پایه اول :روز یکشنبه 
 
97/11/07
 
 
     
   
تکالیف پایه اول : روز دوشنبه
 
97/11/08
 
 
     
   
تکالیف پایه اول : روز سه شنبه 
 
97/11/09
 
 
     
   
تکالیف پایه اول : روز چهارشنبه 
 
97/11/10