تکالیف درسی پیش دبستان : روز شنبه 
 
97/07/28
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف درسی پیش دبستان : روز یکشنبه 
 
97/07/29
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف درسی پیش دبستان : روز دوشنبه 
 
97/07/30
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف درسی پیش دبستان : روز سه شنبه 
 
97/08/01
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف درسی پیش دبستان : روز چهارشنبه
 
97/08/02
 
 
 
 
     
 
     
گزارش درسی پیش دبستان : روز شنبه
 
97/08/05
 
 
 
 
     
 
     
گزارش درسی پیش دبستان : روز یکشنبه 
 
97/08/06
 
 
 
 
     
 
     
گزارش درسی پیش دبستان : روز دوشنبه 
 
97/08/07
 
 
 
 
     
 
     
گزارش درسی پیش دبستان : روز سه شنبه 
 
97/08/08
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش درسی پیش دبستان : روز چهارشنبه
 
97/08/23
کلاس مهارتهای زندگی: پخش فیلم زی زی گولو برای آشنایی بیشتر بچه ها با
مبحث مسئولیت  پذیری .اجرای نمایش کلاغ بی مسئولیت توسط معلم با کمک بچه ها.